DEFINITIVNI VODI KROZ GOVOR TELA PDF

DEFINITIVNI VODI KROZ GOVOR TELA PDF

DownloadDefinitivni vodic kroz govor tijela pdf. You will need administrator privileges. Added custom upgrade paths to all land and some air. Definitivni vodic kroz govor tela. by Piz, Alan; Piz, Barbara. Book condition: New. Book Description. Vulkan izdavastvo, paperback. New. Serbian language. definitivni vodic kroz govor tela pdf viewer. Quote. Postby Just» Tue Aug 28, am. Looking for definitivni vodic kroz govor tela pdf viewer. Will be.

Author: Moogugar Mebei
Country: Canada
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 17 October 2017
Pages: 364
PDF File Size: 19.77 Mb
ePub File Size: 16.52 Mb
ISBN: 317-9-23985-627-7
Downloads: 89216
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yocage

Kad se sni49Prepoznajete li ovog glumca?

Govor Tela Alan I Barbara Piz Pdf 12 firewall bruja gratu « amonmonlo’s Blog

Sto smo stariji, sve ozbiljnije shvatamo ivot. S godinama, ovo skrivanje postalo je sofisticiranije i, negde oko este godine, kad je skrivanje iza vrstih predmeta postalo neprihvatljiv vid ponaa-nja, nauili smo da vrsto prekrstimo ruke na grudima kad god situacija postane pretea.

SJino vkdi ovek koji eli da sakrije gde je protekle noi definittivni s druStvom, drace ruke u depovima ili prekrstene na grudi-ma dok pokusava da ob,asni svojoj partnerki gde je bio Meu tim, sakriveni dlanovi mogu kod nje da izazovu intuitivan oseaj”Verujte mi kgoz ja sam lekar”Dlanovi se promiljeno koriste telw elji da se prikae otvoren, iskren pnstupda on ne govori istinu.

Superioran tip moe da ispoljava svoju superiornost tako to ne prekrta ruke, i-me, zapravo, kazuje: Oseam da vam ono to elite od ivota esto izgleda nerealno i esto se pitate da li ste u stanju da to i postignete. Ba kao to pas izloi grlo da bi pokazao da je potinjen ili da se predaje pred jaim, ljudi svoje dlanove koriste na slian nain da bi pokazali da su nenao-ruani, te goovr stoga ne predstavljaju pretnju. Dok je neki gest u odreenoj kulturi uobiajen i ima jasno znaenje, u nekoj drugojSleganje ramenima pokazuje potinjenostmoe da bude besmisJen ili ak ima sasvim drugaije znaenje.

  DER SCHOCKWELLENREITER PDF

Jedan od najdrago-cenijih putokaza u otkrivanju da li je neko otvoren i iskren – ili ne – jeste posmatranje izlaganja dianova.

Ustanoviete da vam je prvi poloaj delovao sasvim prirodno, dok vam se drugi i-ni totalno pogrean. Meutim, budui da se usred-sreujemo na rei koje ljudi izgovaraju, veinom ne znamo nita o govoru tela, a kamoli o vanosti koju ima u naem ivotu. Upravo ta razmera 1: U stvari, neoekivan zavrsetak”pla-namozak i smejemo se zvucima slinim impanzi koji upo-zorava ostale na preteu opasnost. Zanimljiva raz-lika je u tome to su ene sklone da vie raire ruke u blizini mu-karaca koje smatraju privlanim, dok u blizini agresivnih ili ne-privlanih mukaraca prekrtaju ruke na grudima.

U takvim okolnostima, samoodbrana nije posredi, tako da se ruko-vanje shvata kao iskreno. Na-stavljao je razgovor tamo vefinitivni je prvi ovek prekinuo. Sto efikasnije vr-hunsJd prevarant uspeva da upotrebljava govor tela koji nagove-ftava islcrenost, a pri tom lae, to je bolji u svom poslu.

Jesmo li vam dobro “pogodili”? Veliki jago-dini misii razvlae usta, da bi otkrili zube i poveali obraze, dok kruni oni miii suavaju oi i izazivaju “svraje noge”.

Alan i Barbara Piz – Definitivni Vodi Kroz Govor Tela

Pomislite na poslednji put kad vam je vldi ispriaovic koji vas je naterao da se savijete od smeha, toliko da ste jedva mo-gli da se kontroliete. Da bi pokazali da su agresivni, ovekoliki maimuni ooka?. Neki zajedniki koreniVeina osnovnih komunikacijskih signala ista je irom sveta.

Turisti su ulazili u biro u potrazi za informacijama o lokalnim znamenitostima i ostalim turistikim atrakcijama. Proitavi ovu knjigu, oseaete se kao da ste upravo pritisli prekida, upalili svetlo i videli ono to se oduvek nalazilo tamo.

Glumci iz doba nemog filma, poput Carlija Caplina, bili su pio-niri deefinitivni govora tela, budui da je to bio jedini mogui vid ko-munikacije na ekranu. Generalno, odgovor na ovo pitanje je “ne”, zbog pomanjkanja podudarnosti do kojeg e verovatno doi izmeu glavnih gestova, telesnih mi-kro-signala i izgovorenih rei.

Kad bih pokucao na vrata, ako bi mi neko rekao da se gu-bim, ali otvorenih ruku, tako da sam mogao da mu vidim dlano-ve, znao sam da je bezbedno da nastavim da navaljujem jer, koli-ko god je moda ozbiljno zvuao, nije bio agresivan.

  EL OFICINISTA SACCOMANNO PDF

Jedno-stavnije reeno, to njemu vie uspeva da je nasmeje, to e joj pri-vlaniji izgledati. Namerna upotreba dlanova u svrhu obmaneNeki Ijudi pitaju: Govir signali govora tela bie u ovoj knjizi razmatrani u kontek-stu, a tamo gde je to mogue, ispitaemo skupove signala.

To pokazuje kako je Vvodi ubedljiv govor tela znatno promenio stanje stvari i ka-ko je naposletku, zahvaljujui upravo tome, pobedio na predsed-nikim izborima. Gledajui usporeni snimak razgovora na videu, uoili smo da se kod kandidata, kad god bi pomenuo svog bivseg efa, leva stra-na lica na deli sekunde iskezila. Ceanje po glavi moe da znai nesigurnost, ali je isto tako i znak prisustva peruti.

Sve dok neko dri ruke prekrstene na grudima, znai da zadrava negativan stav. Kad par hoda drei se za ruke, dominantan partner, obino mukarac, malice prednjai, s rukom u gornjem poloaju, dla-na okrenutog unazad, dok je njen dlan okrenut prema napred.

Zato je smeh najbolji lekJednako kao i osmeh, smeh koji je inkorporisan kao stalni deo va-e linosti privlai prijatelje, poboljava zdravlje i produava i-vot. Analizirajtc svoj sopstveni pristup rukovanju i uoite da li kreete levom ili dcsnom nogom kad pruate ruku da se rukuje-te. Rezultat toga je izjednaen “zahvat” pri ko-jem oba dlana ostaju u vertikalnom poloaju, to izaziva oseaj jednakosti i uzajamnog potovanja, budui da nijedan nije spre-man da se povue pred drugim.

Mogu da mu se skupe zenice, podigne jedna obrva ili izvije ugao usta, a ti signali protivree otvorenim dlanovima i 22iskrenom osmehu. Moja koza je vezana za elezniki prag!